Beleidsadvies welzijn en gezondheid

Een oplopend ziekteverzuim. Ervoor zorgen dat medewerkers niet ziek uitvallen, juist tijdens een reorganisatie. Medewerkers op de juiste manier motiveren zodat ze topprestaties leveren. Voldoen aan de ESG-standaarden om boetes te voorkomen. Imago versterken. Goed personeel aantrekken. Het zijn zomaar wat vraagstukken waar organisaties zich mee bezig kunnen houden wanneer het gaat om gezondheid. 

Zonder personeel, geen bedrijf

Medewerkers vormen de basis vormen van bedrijfsprocessen. Zonder personeel, geen bedrijf. Zonder gezond, mentaal sterk personeel, minder goede bedrijfsresultaten. Dus is het voor elk bedrijf verstandig om te investeren in de mentale fitheid van medewerkers.

Juist in deze tijd. De wereld is namelijk veranderd. Er MOET meer aandacht komen voor de gezondheid en welzijn van medewerkers. Juist preventief, ook al is dat geen prioriteit binnen jouw organisatie. 

 

Wil jouw organisatie uitblinken op gezondheidsbeleid én uitvoering?

Kies dan voor het programma strategie BASIS of strategie COMPLEET.

Waarom is aandacht voor gezondheid belangrijk?

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Tegenover elke 100 werklozen stonden in het eerste kwartaal van 2023 122 vacatures open (CBS). Dit betekent dat organisaties zich moeten onderscheiden om toptalent aan te kunnen trekken én te kunnen behouden. Opmerkelijk is dat er zonder blikken of blozen duizenden euro's worden gespendeerd aan werving en selectie. Budget om huidige medewerkers gemotiveerd, veerkrachtig, optimistisch en tevreden te houden? Waardoor ze minder snel ziek worden of vertrekken? Dat is nog maar de vraag.

 

Een gemiste kans. Want dit personeel hoeft niet meer te worden ingewerkt, kent de organisatie en heeft waarschijnlijk al credits verdiend. Om te voorkomen dat deze medewerkers toch weggaan zal de organisatie alert moeten zijn op de mentale gezondheid van medewerkers en signalen die medewerkers geven. Worden medewerkers gewaardeerd? Zijn ze nog tevreden? Hebben ze nog de juiste mindset? Worden hun talenten wel optimaal benut? En zijn managers getraind om op de juiste manier leiding te geven? 

TNO onderzocht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trends rondom burn-outklachten bij jongeren (in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar). Uit aanvullend kwalitatief onderzoek onder jonge werkenden blijken prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale druk de belangrijkste bronnen te zijn van de ervaren stress. Het gevoel altijd alles goed te moeten doen, het constant bereikbaar zijn, zorgtaken, en de combinatie van werk en gezin geven veel stress. 

 

Over de periode 2015-2022 wordt onder jonge werknemers in vrijwel alle onderzochte sectoren een lichte stijging in verzuim ten gevolge van werkgerelateerde psychische klachten waargenomen. In de sectoren zorg en onderwijs, waar relatief veel jonge vrouwen werkzaam zijn, is niet alleen het aandeel werkenden met burn-outklachten hoog, maar wordt de groep werknemers met weinig burn-outklachten de laatste jaren steeds kleiner.

Onze maatschappij verandert op dit moment snel. Ook de werkende bevolking wordt steeds diverser met uiteenlopende welzijns- en werkbehoeftes. Inclusie is een concept dat steeds belangrijker wordt. Ligt er op dit gebied al een ijzersterk beleid? En hebben managers de juiste mensgerichte vaardigheden in huis om medewerkers op de juiste manier te motiveren en te inspireren?

 

De bevolking wordt ouder. Op 1 januari 2023 telt Nederland volgens het CBS 3.601.167 inwoners van 65 jaar of ouder. Dat is 20,2 procent van de bevolking. In 1990 was dit nog 12,8 procent van de inwoners. Dat betekent dat het aandeel van de werkende bevolking kleiner wordt en dat de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt. Tegelijkertijd is het belangrijk om deze oudere groep medewerkers optimaal gezond te houden. 

 

Daarnaast is er ook een groep medewerkers dat bij de pensioengerechtigde leeftijd niet met pensioen wil. Met enige werkaanpassingen wil deze groep mensen graag blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Dit biedt voor organisaties kansen. Kansen die gepakt kunnen worden via beleid en training om deze oudere groep medewerkers mentaal veerkrachtig, gezond, vitaal en optimistisch te houden. Op deze manier kan jouw organisatie nog lang kan profiteren van deze waardevolle groep werknemers. 

Al jarenlang neemt psychosociale arbeidsbelasting bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in toenemende werkstress en burn-outklachten. Met als gevolg verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten (TNO). Valt een medewerker met burnout-klachten uit, dan is deze medewerker volgens ArboNed gemiddeld 279 dagen ziek. Per dag kost dit de werkgever volgens TNO 300 euro. Dit komt neer op 279 x 300 = 83.700 euro.

 

Dit zijn alleen de kosten voor afwezigheid in uren. Tel daarbij de kosten op voor inhuur van een uitzendkracht of interimmer, de inwerktijd, werk dat blijft liggen, gederfde inkomsten omdat diensten niet geleverd kunnen worden, aantasting bedrijfsimago, klachtenafhandeling, de extra werkbelasting bij collega's (met een grotere kans op ziekte-uitval), projecten die worden uitgesteld, projecten die moeten worden gecanceld en mogelijk zelfs juridische kosten. 

Per 01-01-2024 zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht om over ESG te rapporteren. ESG staat voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). In feite is ESG de internationale term voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Welzijn, gezondheid (S) en mensgericht leiderschap (G) zijn onderdeel van deze maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. Scoort een bedrijf slecht op ESG, dan kan dit negatieve gevolgen hebben zoals: boetes, investeerders die afhaken, reputatieschade, klanten die afhaken of werknemers die weggaan.

 

Hoewel deze verplichting momenteel niet van toepassing is op kleinere bedrijven, biedt streven naar ESG-standaarden voor kleinere bedrijven aanzienlijke voordelen. Het toont aan dat jouw organisatie mensgericht, betrokken en vooruitstrevend is. Ook vergroot het nastreven van ESG-standaarden jouw aantrekkelijkheid als werkgever binnen de huidige krappe arbeidsmarkt. Tot slot kan jouw bedrijf, als je zaken doet met bedrijven die over ESG moeten rapporteren, indirect te maken krijgen met ESG. Daarom is het verstandig om nu al te kijken hoe jouw bedrijf de onderdelen S(Social) en G (bestuur) kan optimaliseren. 

 

Wil jouw organisatie uitblinken op gezondheidsbeleid én uitvoering? Kies dan voor het programma strategie BASIS of strategie COMPLEET

 

Blogs over beleidsadvies welzijn en gezondheid

ICT en AI in het onderwijs, hoe ermee om te gaan?

Weinig docenten wilden de laptop in hun klaslokaal inzetten. IPads, nee hoor, niet voor ons. Ict-integratie in het onderwijs? Moeizaam. En diegenen die wél ict in het onderwijs integreerden liepen voorop. Dat was in de tijd dat ik hoofd- en...

Week van de mentale gezondheid 2024

Mentaal fit en gezond zijn: dat is een manier van leven, een commitment aan jezelf. Die duurt niet een week. Die duurt de rest van je leven. En ja, het is te trainen of te versterken, als je maar weet HOE.

Week van werkgeluk = bewust stilstaan bij je werk. Ben je nog happy?

Oké. Misschien heb ik als voormalig arbodienst-psycholoog een wat vertekend beeld van werkgeluk. Of juist niet 😉 Ik weet uit ervaring hoeveel mensen mentaal ziek worden als ze: